VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY JaASat, s.r.o.

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si námi nabízený produkt/službu, je naší zákonnou povinností informovat Vás o naší společnosti a o pravidlech našeho obchodování s vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Prosím, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s našimi všeobecnými obchodními podmínkami, a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. 

1. Informace o kupujícím a prodávajícím

Kupujícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník - fyzická nebo právnická osoba. 

Prodávajícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí JaASat, s.r.o., se sídlem v Hrobičany 44, PSČ 507 03, IČ: 08676542, e-mail podpora@andreasatopletova.cz. Jsme plátci DPH.

Prodávající je výhradním distributorem elektronických produktů a služeb dostupných na webových stránkách www.zazracneprodeje.cz, www.zkoucepodnikatelem.cz, www.andreasatopletova.cz, www.efektivniden.cz

Tyto produkty a služby jsou Kupujícímu prodávány prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní výše zmíněných webových stránek.

2. Informace o produktech a službách

Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce na výše uvedených webových stránkách. Produkty a služby jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu. 

3. Ochrana autorských práv

Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

4. Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i se zpracováním osobních údajů.

5. Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na 7 kalendářních dnů od objednání.

6. Cena, Způsob úhrady, Opakovaná platba, Ukončení členství

Cena produktů a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní Prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři. 

U vybraných produktů prodávajícího (CD, DVD, knihy a jiné) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. 

Cenu produktu a případné náklady spojené s jeho dodáním hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební brány společností ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s..

Kupující může využít těchto možností plateb:

online platební kartou nebo po dohodě na e-mailu podpora@andreasatopletova.cz bankovním převodem na základě vystavené faktury

Kupující je povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek Kupujícího uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se Kupující zavazuje zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu / služby.

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním e-mailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným e-mailem.

Opakovaná roční platba
V případě, že předmětem koupě je "Intuitivní mentorink" s pravidelným ročním, půlročním, čtvrtletním nebo měsíčním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce  a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30/90/180/365 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v Intuitivním mentorinku.
Ukončení členství v Intuitivním mentorinku a zrušení automatické platby
Členství v Intuitivním mentorinku může Kupující kdykoliv ukončit kontaktováním zákaznické podpory na e-mailové adrese podpora@andreasatopletova.cz. Ukončením členství v Intuitivním mentorinku je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v Intuitivním mentorinku se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v Intuitivním mentorinku přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

7. Garance vrácení peněz

Protože nám záleží na vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme vám u vybraných produktů (online vzdělávací programy a webináře) možnost do 30 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou emailovou adresu, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený trénink či program není pro vás vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu (pokud není, platí zákonem stanovená garance minimálně 14 dnů).

Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na podpora@andreasatopletova.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Peníze Vám budou vráceny bankovním předvodem, a to nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem. 

Toto neplatí pro osobní nebo virtuální službu v domluveném čase.

Případné reklamace nebo námitky může Kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu podpora@andreasatopletova.cz. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

8. Doručení produktu / nezpřístupnění služby

U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany Prodávajícího na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy. Přístupové údaje poskytne Prodávající Kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do 24 hodin, není-li uvedeno jinak. Obsah online vzdělávacích produktů je pro Kupujícího zpřístupněn po dobu minimálně 1 roku od zaplacení celé kupní ceny (není-li uvedeno jinak).

V případě CD, DVD, knih, dárkových předmětů Prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem zvoleného dopravce dle aktuálního sazebníku, v termínu obvykle do 10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující neprodleně kontaktuje Prodávajícího na adrese podpora@andreasatopletova.cz.

9. Vyloučení odpovědnosti 

Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti on-line marketingu, on-line podnikání a osobního rozvoje. Informace, které zprostředkováváme v on-line programech jsou pouze návody a doporučení. Naše společnost ani její lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje bychom Vás rádi upozornili na fakt, že v průběhu on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv. Účast v on-line programech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich on-line produktech nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

10. Ochrana osobních údajů a cookies

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví. 

Prodávající používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

11. Právní příslušnost (Jurisdiction)

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 8. listopadu 2019 (s platnou aktualizací k 31.březnu 2023) a řídí se právním řádem České Republiky. Kupující bere na vědomí, že veškeré produkty a služby distribuované prostřednictvím webových stránek uvedených v bodě 1 objednává v České Republice.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek a za vaší důvěru v naše produkty a služby.

Informace pro Kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.